Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TAG của CTCP Thế giới số Trần Anh như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/08/2015
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/08/2015
3. Lý do và mục đích:
* Trả cổ tức bằng tiền năm 2014:
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,000 đồng)
- Thời gian thực hiện: 20/8/2015
- Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh vào ngày 20/8/2015 và ngày thứ bẩy trong các tuần kế tiếp. Yêu cầu người nhận cổ tức xuất trình Chứng minh nhân dân và Sổ chứng nhận cổ phần.
+ Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
* Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
- Tỷ lệ thực hiện: 27% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 27 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy.
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 123 cổ phiếu sẽ được thưởng thêm số cổ phiếu là 123/10 x 2.7 = 33.21 cổ phiếu. Tuy nhiên sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ chỉ nhận được 33 cổ phiếu, còn 0.21 cổ phiếu sẽ bị hủy
- Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anhvào ngày 20/08/2015 và ngày thứ bẩy trong các tuần kế tiếp. Yêu cầu người nhân cổ phiếu thưởng xuất trình Chứng minh nhân dân và Sổ chứng nhận cổ phần.
+ Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX