Viên Thiệu vô dũng hay Tào Tháo quá túc mưu?

Viên Thiệu vô dũng hay Tào Tháo quá túc mưu?

Thắng trận đầu, nhưng Tào Tháo biết mình thực lực không bằng Viên Thiệu, bèn rút khỏi Bạch Mã và Diên Tân...

Chuyện ít biết về những mãnh tướng uy trấn thiên hạ của Tào Thào

Tào Tháo yêu người tài, khát người tài, tìm mọi cách để có được người tài, chính vì vậy dưới trướng của ông...

Tam quốc diễn nghĩa: Cái chết bi thương của một trong đệ nhất danh tướng Tào Ngụy

Là một lão tướng dày dạn kinh nghiệm, nắm rõ chiến trường, nhưng lại trúng mai phục và bỏ mạng khiến người...

1 liên quan

Vì sao Tào Tháo cả đời yêu quý hiền tài lại không chiêu mộ Gia Cát Lượng

Trong thời kỳ Tam Quốc, Tào Tháo là một nhà chính trị kiệt xuất, với tư tưởng trọng hiền tài bình thiên hạ,...

72 liên quan

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Vì sao Tào Tháo cả đời yêu quý hiền tài lại không chiêu mộ Gia Cát Lượng

Trong thời kỳ Tam Quốc, Tào Tháo là một nhà chính trị kiệt xuất, với tư tưởng trọng hiền tài bình thiên hạ,...

Tam quốc diễn nghĩa: Cái chết của mưu sĩ lắm tài nhưng nhiều tật thời Tam quốc, bài học cho hậu thế

Cậy mình là bạn của Tào Tháo, Hứa Du đã tỏ ra bất kính và tướng Tào Tháo là Hứa Chử do không kiềm được sự...

4 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu không nhờ mưu sĩ này Tào Tháo khó mà thắng được Viên Thiệu trong trận Quan Độ

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu không nhờ mưu sĩ này Tào Tháo khó mà thắng được Viên Thiệu trong trận Quan Độ

Trong trận Quan Độ, Hứa Du đã rời bỏ Viên Thiệu và đầu quân của Tào Tháo. Nhờ vào kế sách của Hứa Du mà Tào...

Tam quốc diễn nghĩa: Cái chết bi thương của một trong đệ nhất danh tướng Tào Ngụy

Là một lão tướng dày dạn kinh nghiệm, nắm rõ chiến trường, nhưng lại trúng mai phục và bỏ mạng khiến người...

64 liên quan