Luật Doanh nghiệp sửa đổi, Luật Đầu tư sửa đổi và Luật PPP: Cú hích cho thu hút đầu tư tư nhân

Luật Doanh nghiệp sửa đổi, Luật Đầu tư sửa đổi và Luật PPP: Cú hích cho thu hút đầu tư tư nhân

Lần lượt, Luật Doanh nghiệp sửa đổi, Luật Đầu tư sửa đổi và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư...

1 liên quan

Luật Doanh nghiệp sửa đổi, Luật Đầu tư sửa đổi và Luật PPP: Cú hích cho thu hút đầu tư tư nhân

Luật Doanh nghiệp sửa đổi, Luật Đầu tư sửa đổi và Luật PPP: Cú hích cho thu hút đầu tư tư nhân

Lần lượt, Luật Doanh nghiệp sửa đổi, Luật Đầu tư sửa đổi và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư...

Nên chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu hay lỗ, lãi?

Hôm nay, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Liên quan đến cơ...

331 liên quan

Cần sự linh hoạt về vốn cho các dự án PPP

Tại cuộc tọa đàm trực tuyến 'Các vấn đề về tài trợ vốn và cơ chế giám sát dự án PPP', do Viện Nghiên cứu...

'Để mô hình hợp tác PPP bền vững, doanh nghiệp cần nhất là minh bạch'

'Đầu tư PPP trong lĩnh vực dịch vụ công, rủi ro lớn nhất là chính sách, dịch vụ công chỉ cần thông tin minh...

331 liên quan