Quốc hội nghe thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

Quốc hội nghe thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIV, sáng ngày 29/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch...

163 liên quan

'Đại biểu Quốc hội có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam'

'Đại biểu Quốc hội có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam'

Ngày 29/10, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc...

56 liên quan

Quy định đại biểu Quốc hội chỉ có một quốc tịch Việt Nam

Quy định đại biểu Quốc hội chỉ có một quốc tịch Việt Nam

Nội dung cơ bản của dự thảo Luật gồm: Sửa đổi, bổ sung quy định về đại biểu Quốc hội, trong đó đáng chú ý...

30 liên quan

Cải thiện chế độ chính sách để thu hút cán bộ về Quốc hội

Cải thiện chế độ chính sách để thu hút cán bộ về Quốc hội

'Chế độ chính sách đối với các Ủy viên hoạt động chuyên trách sẽ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định để...

163 liên quan

Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội

Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội được Quốc hội xem xét trong phiên họp toàn...

163 liên quan