Tam Quốc Diễn Nghĩa: Khổng Minh bộc bạch tầm nhìn lãnh đạo khiến Lưu Bị 'nín lặng'

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Khổng Minh bộc bạch tầm nhìn lãnh đạo khiến Lưu Bị 'nín lặng'

Sau khi gặp lại Lưu Bị, Gia Cát Lượng đã bộc bạch nguyên nhân khiến mình nổi nóng, treo ấn từ quan và nói...

5 liên quan

Đây chính là cách Tào Tháo trị những kẻ tham nhũng

Đây chính là cách Tào Tháo trị những kẻ tham nhũng

Sau khi hay tin một số quan phủ ở Hứa Xương quen thói tham nhũng, luôn đòi tiền hối lộ nên Tào Tháo đã quyết...

2 liên quan

Chỉ vì thiếu sự độ lượng, Tôn Quyền đã đánh mất mưu sĩ có tài ngang với Khổng Minh

Chỉ vì thiếu sự độ lượng, Tôn Quyền đã đánh mất mưu sĩ có tài ngang với Khổng Minh

Chỉ vì nghe lời của Thái Phu Nhân chê Phượng Sồ - Bàng Thống ngông cuồng, nên Tôn Quyền đã để mưu sĩ có tài...

5 liên quan

Tào Tháo dùng lời 'đường mật' dụ dỗ Lưu Tông dâng Kinh Châu

Tào Tháo dùng lời 'đường mật' dụ dỗ Lưu Tông dâng Kinh Châu

Sau khi Lưu Biểu qua đời, Lưu Tông đã bị bác của mình là Thái Mạo xúi giục ra đầu hàng Tào Tháo và cuối cùng...

1 liên quan

Chỉ vài câu nói, Tào Tháo đã khiến kẻ mắng chửi mình phải quy hàng

Chỉ vài câu nói, Tào Tháo đã khiến kẻ mắng chửi mình phải quy hàng

Do bị Viên Thiệu sai khiến nên Trần Lâm đã làm bài hịch kể tội và mắng chửi Tào Tháo rất nặng lời. Tuy nhiên,...