Hà Tĩnh bài bản, sáng tạo trong thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước

Hà Tĩnh bài bản, sáng tạo trong thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước

30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm...

11 liên quan

Hà Tĩnh có bước phát triển vượt bậc trong quá trình đổi mới đất nước

Hà Tĩnh có bước phát triển vượt bậc trong quá trình đổi mới đất nước

Chiều 22/11, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm khoa học 'Tổng kết một...

Tọa đàm khoa học tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội:Vai trò, vị thế của Thủ đô ngày càng được nâng cao

Tọa đàm khoa học tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội:Vai trò, vị thế của Thủ đô ngày càng được nâng cao

Sáng 20-10, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Thành ủy Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học Tổng kết một...

Tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH

Tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH

Chiều 25/9, Tỉnh ủy Bắc Ninh phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề...

67 liên quan