Giá trị và sức sống của lý thuyết hàng hóa - tiền tệ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Giá trị và sức sống của lý thuyết hàng hóa - tiền tệ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

ThS. NGÔ QUANG THỊNH (Đại học Tài chính - Marketing)

1 liên quan

Nhà cách mạng nào được ví 'Cây vĩ cầm thứ hai' của giai cấp vô sản toàn thế giới?

Nhà cách mạng nào được ví 'Cây vĩ cầm thứ hai' của giai cấp vô sản toàn thế giới?

Trong khi nghiên cứu lý luận, ông cùng với Mác đã bắt liên lạc với phong trào công nhân các nước, chú ý đi...

14 liên quan

Những cống hiến vĩ đại của Ph. Ăng-ghen với sự ra đời và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lê-nin

Những cống hiến vĩ đại của Ph. Ăng-ghen với sự ra đời và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lê-nin

Cùng với C. Mác, tên tuổi Ph. Ăng-ghen đã đi vào lịch sử nhân loại với tư cách là nhà tư tưởng, người thầy,...

14 liên quan

Cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại và nền kinh tế tri thức

Cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại và nền kinh tế tri thức

Nền kinh tế tri thức dựa ngày càng nhiều vào các thành tựu của khoa học - công nghệ, gồm: Nghiên cứu, sáng...

1 liên quan

Cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại và nền kinh tế tri thức

Cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại và nền kinh tế tri thức

Nền kinh tế tri thức dựa ngày càng nhiều vào các thành tựu của khoa học - công nghệ, gồm: Nghiên cứu, sáng...

Phê phán một số quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin

Phê phán một số quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin

Trong bối cảnh các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tung ra rất nhiều quan điểm, luận điệu, bằng nhiều...

3 liên quan

Phê phán một số quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin

Phê phán một số quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin

Trong bối cảnh các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tung ra rất nhiều quan điểm, luận điệu, bằng nhiều...

3 liên quan

Phê phán một số quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin

Phê phán một số quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin

Học thuyết giá trị thặng dư và giá trị của nó trong nền kinh tế tri thức

Học thuyết giá trị thặng dư và giá trị của nó trong nền kinh tế tri thức

THS. NGUYỄN THỊ ANH KHUYÊN (Khoa Luật, Trường Đại học Quảng Bình)

2 liên quan

Vai trò của thể chế đối với thực hiện bình đẳng giới trong chính trị ở Việt Nam hiện nay

Vai trò của thể chế đối với thực hiện bình đẳng giới trong chính trị ở Việt Nam hiện nay

Thể chế quốc gia là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Thể...

2 liên quan

Vận dụng lý luận về sở hữu của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Vận dụng lý luận về sở hữu của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Thời kỳ trước đổi mới, ở Việt Nam cũng như ở các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa (XHCN) đã đồng nhất...

3 liên quan

Phải chăng sở hữu xã hội chủ nghĩa là mục tiêu của xây dựng chủ nghĩa xã hội?

Phải chăng sở hữu xã hội chủ nghĩa là mục tiêu của xây dựng chủ nghĩa xã hội?

Trong một thời gian khá dài, ở các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN), trong đó có Việt Nam tồn tại quan điểm coi...

3 liên quan

Lãnh tụ Hồ Chí Minh - nhà sáng tạo lý luận cách mạng

Lãnh tụ Hồ Chí Minh - nhà sáng tạo lý luận cách mạng

Năm 2011 khi xuất bản Hồ Chí Minh Toàn tập lần thứ ba, Hội đồng xuất bản đã giới thiệu với bạn đọc trong...

3 liên quan

Học thuyết giá trị thặng dư vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh mới

Học thuyết giá trị thặng dư vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh mới

Từ khi ra đời cho đến nay, học thuyết giá trị thặng dư bị các thế lực thù địch và những kẻ biện hộ cho sự...

3 liên quan

V.I. Lênin đấu tranh chống lại phái dân túy để bảo vệ chủ nghĩa Mác và những gợi mở trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay

V.I. Lênin đấu tranh chống lại phái dân túy để bảo vệ chủ nghĩa Mác và những gợi mở trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay

Sinh thời, V.I. Lênin luôn đấu tranh không khoan nhượng với các phái phi mác-xít, trong đó có phái dân túy...

1 liên quan

Từ C. Mác đến Hồ Chí Minh: Đoàn kết - Một dòng chảy của văn hóa nhân loại

Từ C. Mác đến Hồ Chí Minh: Đoàn kết - Một dòng chảy của văn hóa nhân loại

C. Mác, Hồ Chí Minh là những vĩ nhân, những nhà sáng lập ra một giá trị văn hóa đặc sắc không chỉ góp phần...

1 liên quan

Phát huy nguồn lực văn hóa - con người, tạo bước đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Phát huy nguồn lực văn hóa - con người, tạo bước đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Đại hội XII của Đảng xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam phát triển...

2 liên quan

Phê phán của V.I. Lênin đối với chủ nghĩa xét lại - ý nghĩa trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay

Phê phán của V.I. Lênin đối với chủ nghĩa xét lại - ý nghĩa trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay

Trong các thế lực thù địch ở Việt Nam hiện nay, có những đối tượng mang tư tưởng biến tướng từ chủ nghĩa...

1 liên quan

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện hiện nay

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện hiện nay

Trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, hiếm có một Đảng Cộng sản ngay từ khi ra đời đã nhanh chóng...

3 liên quan

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong kiểm soát, giám sát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong kiểm soát, giám sát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần kiểm soát, giám sát quyền lực trong điều kiện phát triển nền...

4 liên quan

Phủ nhận, xuyên tạc nguyên tắc tập trung dân chủ - thủ đoạn quen thuộc của các thế lực thù địch nhằm làm suy yếu sức mạnh Đảng Cộng sản

Phủ nhận, xuyên tạc nguyên tắc tập trung dân chủ - thủ đoạn quen thuộc của các thế lực thù địch nhằm làm suy yếu sức mạnh Đảng Cộng sản

Ngay từ khi mới xuất hiện và được các đảng cộng sản vận dụng vào quá trình hoạt động của mình, nguyên tắc...

1 liên quan

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Trong lễ kỷ niệm kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam vinh dự đón nhận Huân...

Tít bài 'Đảng tự mình ngày càng xứng đáng trở thành dân tộc' gây tranh cãi: TS Nhị Lê lên tiếng

Tít bài 'Đảng tự mình ngày càng xứng đáng trở thành dân tộc' gây tranh cãi: TS Nhị Lê lên tiếng

Tác giả Nhị Lê làm rõ những tranh cãi xung quanh tít bài báo 'Đảng tự mình ngày càng xứng đáng trở thành...

Đổi mới chính trị nhưng không làm thay đổi chế độ chính trị

Đổi mới chính trị nhưng không làm thay đổi chế độ chính trị

Hơn 30 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta có nhiều đổi mới cả về kinh tế, xã...

209 liên quan

50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ (1969 - 2019): 'Việc riêng' của Bác Hồ trong Di chúc

50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ (1969 - 2019): 'Việc riêng' của Bác Hồ trong Di chúc

Trước khi từ biệt thế giới này đúng 4 năm, 3 tháng, 18 ngày, ngày 15/5/1965, vào dịp 75 tuổi, Bác Hồ đã...