THÔNG BÁO: Lịch cúp điện Kiên Giang từ ngày 11/7/2018 đến ngày 12/7/2018

THÔNG BÁO: Lịch cúp điện Kiên Giang từ ngày 11/7/2018 đến ngày 12/7/2018

Công ty điện lực Kiên Giang thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11/7/2018 đến ngày 12/7/2018

THÔNG BÁO: Lịch cúp điện Kiên Giang từ ngày 19/6/2018 đến ngày 20/6/2018

Công ty điện lực Kiên Giang thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 19/6/2018 đến ngày 20/6/2018

THÔNG BÁO: Lịch cúp điện Kiên Giang ngày 7/6/2018

Công ty điện lực Kiên Giang thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 7/6/2018

THÔNG BÁO: Lịch cúp điện Kiên Giang từ ngày 5/6/2018 đến ngày 6/6/2018

THÔNG BÁO: Lịch cúp điện Kiên Giang từ ngày 5/6/2018 đến ngày 6/6/2018

Công ty điện lực Kiên Giang thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 5/6/2018 đến ngày 6/6/2018

THÔNG BÁO: Lịch cúp điện Kiên Giang ngày 14/6/2018

Công ty điện lực Kiên Giang thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 14/6/2018

THÔNG BÁO: Lịch cúp điện Kiên Giang ngày 13/6/2018

Công ty điện lực Kiên Giang thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 13/6/2018

THÔNG BÁO: Lịch cúp điện Kiên Giang từ ngày 17/5/2018 đến ngày 19/5/2018

THÔNG BÁO: Lịch cúp điện Kiên Giang từ ngày 17/5/2018 đến ngày 19/5/2018

Công ty điện lực Kiên Giang thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 17/5/2018 đến ngày 19/5/2018

THÔNG BÁO: Lịch cúp điện Kiên Giang từ ngày 26/5/2018 đến ngày 28/5/2018

THÔNG BÁO: Lịch cúp điện Kiên Giang từ ngày 26/5/2018 đến ngày 28/5/2018

Công ty điện lực Kiên Giang thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 26/5/2018 đến ngày 28/5/2018

THÔNG BÁO: Lịch cúp điện Kiên Giang ngày 25/5/2018

THÔNG BÁO: Lịch cúp điện Kiên Giang ngày 25/5/2018

Công ty điện lực Kiên Giang thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 25/5/2018

THÔNG BÁO: Lịch cúp điện Kiên Giang ngày 24/5/2018

THÔNG BÁO: Lịch cúp điện Kiên Giang ngày 24/5/2018

Công ty điện lực Kiên Giang thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 24/5/2018

THÔNG BÁO: Lịch cúp điện Kiên Giang ngày 21/5/2018

THÔNG BÁO: Lịch cúp điện Kiên Giang ngày 21/5/2018

Công ty điện lực Kiên Giang thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 21/5/2018