Bảo Việt trở thành Hội viên của Viện Thành viên hội đồng quản trị Việt Nam

Bảo Việt trở thành Hội viên của Viện Thành viên hội đồng quản trị Việt Nam

Tập đoàn Bảo Việt cho biết vừa trở thành Hội viên Hội viên chính thức của Viện Thành viên hội đồng quản trị...

18 liên quan

Bảo Việt đồng hành cùng thị trường nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp

Bảo Việt đồng hành cùng thị trường nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp

Ngày 8-8, tại Hà Nội, Tập đoàn Bảo Việt trở thành Hội viên chính thức của Viện Thành viên hội đồng quản trị...

18 liên quan

Bảo Việt trở thành hội viên chính thức của VIOD

Bảo Việt trở thành hội viên chính thức của VIOD

Việc Bảo Việt trở thành hội viên chính thức của VIOD sẽ giúp Bảo Việt có thêm cơ hội hợp tác trong các hoạt...

18 liên quan

Bảo Việt trở thành hội viên chính thức của viện Thành viên hội đồng quản trị Việt Nam

Bảo Việt trở thành hội viên chính thức của viện Thành viên hội đồng quản trị Việt Nam

Là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, viện Thành viên hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD) hoạt động theo mô hình...

18 liên quan

Bảo Việt đồng hành cùng thị trường nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp

Bảo Việt đồng hành cùng thị trường nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp

Bảo Việt trở thành Hội viên chính thức của Viện Thành viên hội đồng quản trị Việt Nam (Vietnam Institute of...

18 liên quan

Bảo Việt đồng hành cùng thị trường nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp

Bảo Việt đồng hành cùng thị trường nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp

Là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, quản trị doanh nghiệp tại Bảo Việt được xác định là...

18 liên quan