Lai lịch bất phàm của sư phụ Lưu Bị

Lai lịch bất phàm của sư phụ Lưu Bị

Lưu Bị là biểu tượng cao đẹp của tư tưởng nhân - nghĩa thời Tam Quốc với quan điểm cốt lõi: Lấy nhân nghĩa...

4 liên quan

5 đại nhân vật thành công nhờ chữ 'nhẫn' trong Tam Quốc

5 đại nhân vật thành công nhờ chữ 'nhẫn' trong Tam Quốc

Trong Tam Quốc, ngoài tài mưu lược, dụng binh như thần thì nhiều nhân vật nhờ đến chữ 'nhẫn' mới có thể làm...

40 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Mồ côi cha sớm, nhà nghèo Lưu Bị lấy tiền đâu để học hành?

Lưu Nguyên Khởi không chỉ giúp Lưu Bị được bái danh sư Lư Thực làm thầy, mà tiền học của Lưu Bị còn được...

1 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Thay chủ như thay áo, tại sao Lưu Bị vẫn được lòng thiên hạ

Tam quốc diễn nghĩa: Thay chủ như thay áo, tại sao Lưu Bị vẫn được lòng thiên hạ

Lưu Bị từng có thời gian nương nhờ nhiều thế lực và đổi chủ liên tục, nhưng chẳng những không mang điều...

11 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Chân dung nhà quân phiệt là đồng môn và từng cưu mang Lưu Bị

Cùng là bạn học với nhau nhưng trong khi Lưu Bị vẫn còn lận đận trong sự nghiệp thì Công Tôn Toản đã chiếm...

1 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Thay chủ như thay áo, tại sao Lưu Bị vẫn được lòng thiên hạ

Lưu Bị từng có thời gian nương nhờ nhiều thế lực và đổi chủ liên tục, nhưng chẳng những không mang điều...

7 liên quan

Vì sao Lưu Bị bị chê bai không đáng mặt anh hùng?

Vì sao Lưu Bị bị chê bai không đáng mặt anh hùng?

Lưu Bị từng có thời gian nương nhờ nhiều thế lực và đổi chủ liên tục khiến nhiều người không thể không nghi...

Tam quốc diễn nghĩa: Chỉ vì điều này Lưu Bị bị chê bai không đáng mặt anh hùng

Lưu Bị từng có thời gian nương nhờ nhiều thế lực và đổi chủ liên tục khiến nhiều người không thể không nghi...