Sau vinh danh, làm gì để bảo vệ di sản Then cho nhân loại?

Sau vinh danh, làm gì để bảo vệ di sản Then cho nhân loại?

'Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái' của Việt Nam đã chính thức được UNESCO công nhận là Di sản văn...

17 liên quan

Khẳng định giá trị trường tồn của Then

Khẳng định giá trị trường tồn của Then

Di sản Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam vừa chính thức được UNESCO ghi danh tại Danh sách...

17 liên quan

Hát Then trở thành Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Việc UNESCO vinh danh di sản Thực hành Then đã góp phần mở rộng sự hiện diện của Viêt Nam trên bản đồ di sản...

2 liên quan

Hát Then được công nhận là Di sản VH phi vật thể đại diện của nhân loại

Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam được ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể...

57 liên quan

UNESCO ghi danh Thực hành Then của Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Di sản Thực hành Then của của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam vinh dự là một trong 36 di sản thực hành mới...

57 liên quan

Thực hành Then được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa thế giới

Việc UNESCO ghi danh Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại...

57 liên quan