Triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ở một số địa phương

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ở một số địa phương

Ngày 19-5-2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về 'Tập trung xây...

73 liên quan

Bình Định chuẩn bị tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạng viên chức năm 2018

Bình Định chuẩn bị tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạng viên chức năm 2018

Sau khi Ban Tổ chức Trung ương có Kế hoạch số 161-KH/BTCTW, ngày 9-8-2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định đã...

1 liên quan

Sóc Trăng sắp xếp tổ chức, bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

Sóc Trăng sắp xếp tổ chức, bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

Tỉnh ủy Sóc Trăng đã ban hành Đề án số 09-ĐA/TU ngày 27-8-2018 về sắp xếp tổ chức, bộ máy, đổi mới cơ chế...

1 liên quan

Bình Thuận thực hiện mạnh mẽ việc sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống...

1 liên quan

Một số kết quả triển khai thực hiện tinh gọn bộ máy ở Tuyên Quang

Một số kết quả triển khai thực hiện tinh gọn bộ máy ở Tuyên Quang

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nội dung công việc và lộ trình thực hiện các nội dung tại Kế hoạch số 168-KH/TU...

1 liên quan

Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Thái Bình

Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Thái Bình

Thời gian qua, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh...

64 liên quan

Quảng Bình thí điểm tổ chức khảo sát nhân sự dự kiến bổ nhiệm hoặc giới thiệu cán bộ ứng cử

Quảng Bình thí điểm tổ chức khảo sát nhân sự dự kiến bổ nhiệm hoặc giới thiệu cán bộ ứng cử

Để hoàn thiện quy trình 5 bước trong bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19-12-2017...

133 liên quan

'Hội quán'- Mô hình hợp tác xã kiểu mới ở Đồng Tháp

'Hội quán'- Mô hình hợp tác xã kiểu mới ở Đồng Tháp

'Hội quán' là một sáng kiến cộng đồng của tỉnh Đồng Tháp nhằm tập hợp người dân cùng ngành nghề sản xuất,...

Hiệu quả cuộc vận động 'Nghĩa tình đồng chí' của Đảng bộ huyện Châu Thành (Đồng Tháp)

Hiệu quả cuộc vận động 'Nghĩa tình đồng chí' của Đảng bộ huyện Châu Thành (Đồng Tháp)

Đến nay, Cuộc vận động 'Nghĩa tình đồng chí' của Đảng bộ huyện Châu Thành đã đạt kết quả tích cực, góp phần...

54 liên quan

Tỉnh ủy Vĩnh Long cụ thể hóa tiêu chí đánh giá cán bộ

Đánh giá cán bộ hiện đang được coi là một khâu khó trong công tác cán bộ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình...

10 liên quan