FrieslandCampina khảo sát dinh dưỡng quy mô trên 18.000 trẻ em

FrieslandCampina khảo sát dinh dưỡng quy mô trên 18.000 trẻ em

Khảo sát nhằm đánh giá thực tế dinh dưỡng trên 18.000 trẻ em tại Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Malaysia.

66 liên quan

FrieslandCampina thực hiện khảo sát dinh dưỡng quy mô trên 18.000 trẻ em Đông Nam Á

FrieslandCampina thực hiện khảo sát dinh dưỡng quy mô trên 18.000 trẻ em Đông Nam Á

FrieslandCampina toàn cầu vừa công bố về việc thực hiện khảo sát dinh dưỡng tại khu vực Đông Nam Á lần thứ...

27 liên quan

FrieslandCampina thực hiện khảo sát dinh dưỡng quy mô lớn trên 18.000 trẻ em Đông Nam Á

FrieslandCampina thực hiện khảo sát dinh dưỡng quy mô lớn trên 18.000 trẻ em Đông Nam Á

FrieslandCampina toàn cầu vừa công bố về việc thực hiện khảo sát dinh dưỡng tại khu vực Đông Nam Á lần thứ...

59 liên quan

FrieslandCampina khảo sát dinh dưỡng quy mô lớn trên 18.000 trẻ em Đông Nam Á

FrieslandCampina khảo sát dinh dưỡng quy mô lớn trên 18.000 trẻ em Đông Nam Á

FrieslandCampina toàn cầu vừa công bố về việc thực hiện khảo sát dinh dưỡng tại khu vực Đông Nam Á lần thứ...

66 liên quan

FrieslandCampina khảo sát dinh dưỡng trên 18.000 trẻ em Đông Nam Á

FrieslandCampina khảo sát dinh dưỡng trên 18.000 trẻ em Đông Nam Á

FrieslandCampina toàn cầu vừa công bố về việc thực hiện khảo sát dinh dưỡng tại khu vực Đông Nam Á lần thứ...

66 liên quan