Đến năm 2030: Kho bạc Nhà nước phát triển kho bạc số dựa trên công nghệ kỹ thuật số

Đến năm 2030: Kho bạc Nhà nước phát triển kho bạc số dựa trên công nghệ kỹ thuật số

Trong xu hướng phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đang nỗ lực...

1 liên quan

Hệ thống Kho bạc Nhà nước nên tiếp tục số hóa điện tử thông tin tài chính-ngân sách

Hệ thống Kho bạc Nhà nước nên tiếp tục số hóa điện tử thông tin tài chính-ngân sách

Đó là khuyến nghị của ông Sandeep Saxena, chuyên gia kinh tế cao cấp Vụ Các vấn đề tài khóa của Quỹ tiền tệ...

29 liên quan

Hướng tới hình thành kho bạc số

Hướng tới hình thành kho bạc số

Kho bạc Nhà nước đặt mục tiêu giai đoạn 2021 – 2030 là xây dựng hệ thống kho bạc với 3 trụ cột chính gồm:...

29 liên quan

Phát triển nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững

Phát triển nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững

Ngày 5/8/2019, Kho bạc Nhà nước (KBNN) phối hợp với Quỹ Tiền tệ quốc tế tổ chức Hội thảo Định hướng Chiến...

7 liên quan

Kho bạc Việt Nam hướng tới chuẩn mực quốc tế

Kho bạc Việt Nam hướng tới chuẩn mực quốc tế

Ngày 5/8, Kho bạc Nhà nước Việt Nam phối hợp với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đồng chủ trì tổ chức Hội thảo định...

12 liên quan

Hướng tới kho bạc số trong giai đoạn 2021 - 2030

Hướng tới kho bạc số trong giai đoạn 2021 - 2030

Sáng 5/8, Kho bạc Nhà nước Việt Nam phối hợp với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đồng chủ trì tổ chức Hội thảo định...

7 liên quan