Sự thật về 7 tuyệt sắc giai nhân của Tôn Quyền

Sự thật về 7 tuyệt sắc giai nhân của Tôn Quyền

Cả đời Tôn Quyền có 7 vị phu nhân, có người xuất thân con nhà danh giá, có người là quả phụ, nhưng đều là...

Tam quốc diễn nghĩa: Không chỉ có Gia Cát Lượng, Gia Cát Cẩn và Gia Cát Khác cũng là nhân tài thời Tam quốc

Tam quốc diễn nghĩa: Không chỉ có Gia Cát Lượng, Gia Cát Cẩn và Gia Cát Khác cũng là nhân tài thời Tam quốc

Không nổi tiếng như Gia Cát Lượng nhưng Gia Cát Cẩn và Gia Cát Khác cũng là những nhân tài xuất chúng thời...

9 liên quan

Gia Cát Khác – Kỳ tài chẳng kém Khổng Minh

La Quán Trung không nói vì sao Gia Cát Khác lại có thể trở thành Đại Đô Đốc, được Tôn Quyền di mệnh phò tá...

Vì sao Tào Tháo, Lưu Bị qua đời, Tôn Quyền vẫn không thể nắm quyền?

Tôn Quyền đã có nhiều cơ hội để xây dựng lực lượng, chờ thời cơ nắm lấy thiên hạ, tiếc rằng khi về già, hoàng...

4 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Bí ẩn về người cháu kỳ tài chẳng kém Khổng Minh

Trong suốt thời đại Tam quốc, chiến tranh liên miên nhưng người tài lại xuất hiện nhiều không kể xiết. Tuy...

Gia Cát Khác – kỳ tài chẳng kém Khổng Minh

La Quán Trung không nói vì sao Gia Cát Khác lại có thể trở thành Đại Đô Đốc, được Tôn Quyền di mệnh phò tá...