8 mưu sĩ kiệt xuất thời loạn thế tranh hùng Tam Quốc gồm những ai?

8 mưu sĩ kiệt xuất thời loạn thế tranh hùng Tam Quốc gồm những ai?

Tam Quốc là thời kỳ binh đao loạn mã, nhưng để có thế hoàn thành đại nghiệp thì mưu trí sách lược cũng là...

10 liên quan

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Tại sao Gia Cát Lượng lại để Quan Vũ tha chết cho Tào Tháo ở Hoa Dung Đạo?

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Tại sao Gia Cát Lượng lại để Quan Vũ tha chết cho Tào Tháo ở Hoa Dung Đạo?

Sau khi đánh bại Tào Tháo ở trận Xích Bích, nếu Gia Cát Lượng không để Quan Vũ tha cho Tào Tháo thì cục...

Tam Quốc: Ý nghĩa đằng sau mưu kế 'thuyền cỏ mượn tên' của Gia Cát Lượng

Trước thềm đại chiến Xích Bích, Gia Cát Lượng đã dùng kế 'thuyền cỏ mượn tên' để mang về 10 vạn mũi tên cho...

Tam Quốc: Ý nghĩa đằng sau mưu kế 'thuyền cỏ mượn tên' của Gia Cát Lượng

Trước thềm đại chiến Xích Bích, Gia Cát Lượng đã dùng kế 'thuyền cỏ mượn tên' để mang về 10 vạn mũi tên cho...

Tam Quốc: Những mưu sĩ kiệt xuất thời loạn thế tranh hùng

Tam Quốc: Những mưu sĩ kiệt xuất thời loạn thế tranh hùng

Tam Quốc là thời kỳ binh đao loạn mã, nhưng để có thế hoàn thành đại nghiệp thì mưu trí sách lược cũng là...

2 liên quan

Chuyện về vị võ tướng mà Gia Cát Lượng cũng phải dè chừng

Vị tướng đại tài đó là ai mà khiến ngay cả Gia Cát Lượng phải e sợ?

72 liên quan