120 doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020

120 doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020

Theo Danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 là những doanh nghiệp do cơ...

93 liên quan

Hàng loạt doanh nghiệp lớn được Thủ tướng yêu cầu thoái vốn nhà nước trong năm 2020

Hàng loạt doanh nghiệp lớn được Thủ tướng yêu cầu thoái vốn nhà nước trong năm 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 908/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực...

143 liên quan

Thủ tướng phê duyệt Danh mục DN có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 908/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực...

143 liên quan

Cty CP Xây dựng số 1 Hà Nội: Tự hào về truyền thống và những bước phát triển vững chắc

Trải qua quá trình 60 năm xây dựng và trưởng thành, các lớp CBCNV, người lao động của Cty CP Xây dựng số 1...

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 'cấm cửa' một loạt nhà thầu

Tổng cộng 21 nhà thầu bị 'tuyên' không đáp ứng yêu cầu tham gia các dự án do Bộ Nông nghiệp và phát triển...

11 liên quan