Ngày 24-26/11: Có 2/555 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 24-26/11: Có 2/555 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 555 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên...

57 liên quan

Ngày 22/11: Có 2/424 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 22/11: Có 2/424 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 424 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên...

Ngày 17-19/11: Có 2/545 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 17-19/11: Có 2/545 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 545 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên...

522 liên quan

Ngày 15/11: Có 2/495 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 15/11: Có 2/495 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 495 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên...

522 liên quan

Ngày 08/11: Có 3/503 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 08/11: Có 3/503 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 503 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên...

522 liên quan

Ngày 06/11: Có 2/474 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 06/11: Có 2/474 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 474 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên...

57 liên quan

Ngày 03-05/11: Có 1/499 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 03-05/11: Có 1/499 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 499 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên...

Ngày 13-15/10: Có 2/511 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 13-15/10: Có 2/511 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 511 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên...

522 liên quan

Ngày 12/10: Có 1/321 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 12/10: Có 1/321 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 321 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên...

Ngày 09/10: Có 1/479 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 09/10: Có 1/479 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 479 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên...

522 liên quan

Ngày 06-08/10: Có 1/463 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 06-08/10: Có 1/463 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 463 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên...

522 liên quan

Ngày 03/10: Có 2/416 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 03/10: Có 2/416 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 416 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên...

Ngày 02/10: Có 2/523 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 02/10: Có 2/523 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 523 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên...

522 liên quan

Ngày 28/09: Có 5/446 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 28/09: Có 5/446 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 446 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên...

522 liên quan

Ngày 22-24/09: Có 1/430 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 22-24/09: Có 1/430 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 430 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên...

Ngày 19/09: Có 3/426 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 19/09: Có 3/426 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 426 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên...

522 liên quan

Ngày 18/09: Có 2/507 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 18/09: Có 2/507 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 507 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên...

Ngày 15-17/09: Có 2/492 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 15-17/09: Có 2/492 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 492 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên...

522 liên quan

Ngày 14/09: Có 1/419 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 14/09: Có 1/419 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 419 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên...

808 liên quan

Ngày 06/09: Có 1/449 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 06/09: Có 1/449 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 449 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên...

522 liên quan

Ngày 05/09: Có 1/460 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 05/09: Có 1/460 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 460 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên...

522 liên quan

Ngày 31/08: Có 3/444 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 31/08: Có 3/444 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 444 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên...

357 liên quan

Ngày 23/08: Có 3/417 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 23/08: Có 3/417 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 417 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên...

522 liên quan

Ngày 18-20/08: Có 2/488 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 18-20/08: Có 2/488 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 488 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên...

522 liên quan

Ngày 16/08: Có 1/421 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 16/08: Có 1/421 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 421 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên...

Ngày 14/08: Có 1/491 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 14/08: Có 1/491 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 491 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên...

522 liên quan

Ngày 09/08: Có 1/428 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 09/08: Có 1/428 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 428 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên...

522 liên quan

Ngày 08/08: Có 1/418 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 08/08: Có 1/418 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 418 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên...

522 liên quan

Ngày 04-06/08: Có 2/558 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 04-06/08: Có 2/558 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 558 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên...

Ngày 03/08: Có 1/409 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 03/08: Có 1/409 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 409 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên...

522 liên quan

Ngày 01/08: Có 2/464 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 01/08: Có 2/464 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 464 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên...

Ngày 03/05: Có 2/465 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 03/05: Có 2/465 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 465 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên...

Ngày 14-16/04: Có 1/462 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 14-16/04: Có 1/462 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 462 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên...

Ngày 02/04: Có 3/411 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 02/04: Có 3/411 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 411 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên...

Ngày 20/03: Có 4/379 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 20/03: Có 4/379 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 379 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên...

522 liên quan

Ngày 19/03: Có 2/416 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 19/03: Có 2/416 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 416 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên...

522 liên quan