Tam quốc diễn nghĩa: Nhân vật kiệt xuất dưới trướng Viên Thiệu khiến Tào Tháo ân hận vì đã lỡ xuống tay

Trong lịch sử Trung Quốc, Tào Tháo là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất, nhưng người ta không thể...

44 liên quan

'Sốc' với những tình tiết hư cấu trong trận Quan Độ khác xa lịch sử Tam Quốc

'Sốc' với những tình tiết hư cấu trong trận Quan Độ khác xa lịch sử Tam Quốc

Theo như lịch sử, trận Quan Độ diễn ra vào khoảng năm 200, đây là cuộc đối đầu giữa Tào Tháo và Viên Thiệu....

1 liên quan

Lưu Bị một khi thống nhất thiên hạ, nhất định sẽ giết người này

Giả sử Lưu Bị thắng ở trận Di Lăng đồng thời còn có thể thống nhất thiên hạ, vậy thì có một người Lưu Bị...

12 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Nắm quyền thay Tôn Sách khi mới 18 tuổi, Tôn Quyền đã làm gì để giữ vững Giang Đông

Trước khi Tôn Quyền nắm quyền cả vùng Giang Đông rộng lớn, người anh trai Tôn Sách mới là người có tầm ảnh...

Bí mật hộp quà rỗng của Tào Tháo khiến Tuân Úc đột ngột tự vẫn

Sau khi Tào Tháo tiến chức Quốc Công đã tặng cho Tuân Úc một hộp quà rỗng. Thượng thư Tuân Úc nhận được hộp...

3 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc chiến giữa 70 vạn quân của Viên Thiệu với 7 vạn quân của Tào Tháo

Trận Quan Độ là trận đánh diễn ra trong lịch sử Trung Quốc vào năm 200 tại Quan Độ thuộc bờ nam Hoàng Hà...

64 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc chiến giữa 70 vạn quân của Viên Thiệu với 7 vạn quân của Tào Tháo

Trận Quan Độ là trận đánh diễn ra trong lịch sử Trung Quốc vào năm 200 tại Quan Độ thuộc bờ nam Hoàng Hà...

5 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Giết Hứa Du, Hứa Chử bị Tào Tháo xử trí ra sao?

Hứa Chử tự ý giết công thần Hứa Du, khiến Tào Tháo nổi giận lôi đình.

5 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Cái chết của mưu sĩ lắm tài nhưng nhiều tật thời Tam quốc, bài học cho hậu thế

Cậy mình là bạn của Tào Tháo, Hứa Du đã tỏ ra bất kính và tướng Tào Tháo là Hứa Chử do không kiềm được sự...

4 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu không nhờ mưu sĩ này Tào Tháo khó mà thắng được Viên Thiệu trong trận Quan Độ

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu không nhờ mưu sĩ này Tào Tháo khó mà thắng được Viên Thiệu trong trận Quan Độ

Trong trận Quan Độ, Hứa Du đã rời bỏ Viên Thiệu và đầu quân của Tào Tháo. Nhờ vào kế sách của Hứa Du mà Tào...

Phạm vào những điều tối kỵ, Quan Vũ vẫn được Tào Tháo hết sức trọng dụng

Tào Tháo một mặt sắc phong tước vị, ban thưởng bổng lộc, quân binh nhằm lung lạc Quan Vũ, một mặt ngầm chấp...

44 liên quan