Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Xích Bích đây mới là trận chiến ám ảnh Tào Tháo suốt đời

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Xích Bích đây mới là trận chiến ám ảnh Tào Tháo suốt đời

Sau khi nắm được Hán Hiến Đế trong tay, Tào Tháo từng bước thôn tính các chư hầu. Ông tránh xung đột với...

3 liên quan

Tào Tháo cả đời 'lấy ít thắng nhiều' vì sao lại thảm bại tại Xích Bích?

Vốn là một thế lực có thể thống nhất thiên hạ nhưng sau đại chiến Xích Bích, Tào Tháo chỉ có thể đứng nhìn...

Tam Quốc: Tào Tháo cả đời 'lấy ít thắng nhiều' nhưng vì sao lại dễ dàng thảm bại tại Xích Bích

Vốn là một thế lực có thể thống nhất thiên hạ nhưng sau đại chiến Xích Bích, Tào Tháo chỉ có thể đứng nhìn...

Bí ẩn chiến mã bất chấp đau đớn cứu mạng Tào Tháo

Tào Tháo từng có trong tay ngựa Xích Thố nhưng Tuyệt Ảnh mới là con ngựa được ông nhất mực yêu quý.

64 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Gia Cát Lượng, đây mới là tác giả thực sự của 'Không thành kế'

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Gia Cát Lượng, đây mới là tác giả thực sự của 'Không thành kế'

Theo ghi chép của sử liệu, Gia Cát Lượng không phải tác giả của 'Không thành kế', thậm chí chưa từng dùng...

Tam quốc diễn nghĩa: Những chiến mã nổi tiếng thời Tam quốc - cái tên nói lên tất cả

Xích Thố của Quan Vân Trường có màu đỏ nổi bật, Ô Vân Đạp Tuyết của Trương Phi lại có màu đen như chủ nhân…...

2 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Chiến mã ít người biết đến bất chấp đau đớn của mình cứu Tào Tháo

Tào Tháo từng có trong tay ngựa Xích Thố nhưng Tuyệt Ảnh mới là con ngựa được ông nhất mực yêu quý.