Vận dụng lý luận về sở hữu của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Vận dụng lý luận về sở hữu của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Thời kỳ trước đổi mới, ở Việt Nam cũng như ở các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa (XHCN) đã đồng nhất...

3 liên quan

Friedrich Engels - người đặt nền móng cho lý luận quân sự của giai cấp vô sản

Friedrich Engels - người đặt nền móng cho lý luận quân sự của giai cấp vô sản

Friedrich Engels một trong những người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa học, có những cống hiến vô giá...

Đã có những nghiên cứu mới với nhiều kết quả khả quan về thời đại Hùng Vương

Trong lịch sử Việt Nam, thời đại Hùng Vương có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đây là giai đoạn mở đầu cho lịch...

14 liên quan

GS. Đặng Hùng Võ: 'Chế độ sử dụng đất có thời hạn làm cho người sử dụng có trách nhiệm hơn'

Theo GS. Đặng Hùng Võ, chế độ sử dụng đất có thời hạn có ưu điểm là làm cho người sử dụng đất đai có trách...

GS. Đặng Hùng Võ: 'Chế độ sử dụng đất có thời hạn làm cho người sử dụng có trách nhiệm hơn'

Theo GS. Đặng Hùng Võ, chế độ sử dụng đất có thời hạn có ưu điểm là làm cho người sử dụng đất đai có trách...

Đoạn trường đất công

Một nhược điểm lớn trong quản lý đất đai ở nước ta là giá trị tài nguyên này bị thất thoát khá lớn khi...

Đàn ông xây nhà, Đàn bà xây tổ ấm, cổ nhân dạy có sai bao giờ!

Những cuộc ly hôn dẫn tới tranh cãi tài sản ngay tại tòa, dù không tạo nên dư luận trái chiều trong xã hội...