Những giá trị trường tồn của tư tưởng Karl Marx về giai cấp vô sản

Những giá trị trường tồn của tư tưởng Karl Marx về giai cấp vô sản

Năm 1848, học thuyết khoa học giải phóng con người, giải phóng xã hội hoàn toàn mới, chính thức được ra đời...

Tác phẩm 'Chống Đuyrinh' với cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

Tác phẩm 'Chống Đuyrinh' với cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

Sáng 29-11, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức hội thảo khoa học 'Chống Đuyrinh' của Ph. Ăngghen và giá trị...

1 liên quan

Friedrich Engels - người đặt nền móng cho lý luận quân sự của giai cấp vô sản

Friedrich Engels một trong những người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa học, có những cống hiến vô giá...

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước về Công nghiệp, Thương mại tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 17-1-2019 của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên...

Chủ nghĩa Mác - Lênin không lỗi thời

Các chính đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng luôn phải đứng trước những thách thức lớn...

4 liên quan

Say mê với 'Ánh sáng soi đường'

Một hội thi tưởng chừng khô khan cùng những kiến thức kinh điển về các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ...

2 liên quan

Làm sáng tỏ chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới

Ngày 24/5, tại TP HCM, Viện Kinh tế Chính trị học đã phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa...