Trung Hoa… lẩm cẩm (?) (Kỳ 3)

Trung Hoa… lẩm cẩm (?) (Kỳ 3)

Vương Mãng thua trận. Trương Thúc bỏ chạy ra Trì Dương. Nghe tin giặc đuổi theo, đáng lẽ phải chạy ngay, nhưng...

Xây dựng nông thôn mới gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa

Xây dựng nông thôn mới gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa

Việc thực hiện tiêu chí văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới đã tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đa...

Người cán bộ Mặt trận gương mẫu

Người cán bộ Mặt trận gương mẫu

Gần 20 năm làm công tác Mặt trận, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Nguyễn Đình Tân, Khu phố Y Na, phường Kinh...

Hải Dương: Nếp sống văn minh trong việc tang ở xã Nam Hưng

Hải Dương: Nếp sống văn minh trong việc tang ở xã Nam Hưng

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang luôn được cấp ủy, chính quyền,...

Thực hiện nếp sống văn minh ở thôn La Thạch

Thực hiện nếp sống văn minh ở thôn La Thạch

Xây dựng nông thôn mới không chỉ dừng lại ở những công trình hạ tầng như: Điện, đường, trường, trạm mà thôn...

Chuyển biến trong việc tang ở Đông Anh

Chuyển biến trong việc tang ở Đông Anh

Không tổ chức làm cỗ mời khách trong ngày tang lễ; không cúng tuần 49 ngày và ngày cải táng; từng bước tiến...

Bài 3: Thay đổi nhận thức, xóa 'khoảng tối'

Bài 3: Thay đổi nhận thức, xóa 'khoảng tối'

Cùng với phong trào cưới tiết kiệm, văn minh, cuộc vận động 'giữ truyền thống, bỏ hủ tục' trong tổ chức việc...