Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tái cơ cấu và các dự án đang triển khai

Gốc

Tái cấu trúc, nói cho đến cùng là phải nâng cao bằng được hiệu quả đầu tư công. Cho nên, việc đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đồng vốn trong các dự án đang triển khai phải được quan tâm đúng mức.

Tái cấu trúc đầu tư, trọng tâm là đầu tư công, là một trong ba lĩnh vực quan trọng nhất cần tập trung thực hiện trong 5 năm tới nhằm tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.

Nội dung cụ thể là: Tiếp tục đổi mới tư duy và phương pháp xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả nhất, theo thứ tự ưu tiên hợp lý nhất các nguồn lực của Nhà nước và xã hội cho đầu tư phát triển theo quy hoạch.

Trên cơ sở đó, khẩn trương soát xét, điều chỉnh luật pháp, chính sách và cơ chế quản lý đầu tư nói chung và đầu tư công nói riêng, đặc biệt là về phân cấp quản lý nhà nước về thu chi ngân sách và đầu tư. Khẩn trương xác định các tiêu chí và thứ tự ưu tiên làm căn cứ để phê duyệt hay từ chối hoặc cắt giảm các dự án đầu tư, nhất là dự án đầu tư công...

Sự sắp đặt lại và điều chỉnh lớn này tác động trên phạm vi rất rộng, trong đó có hàng chục nghìn dự án đầu tư công đang triển khai. Cụ thể là gì? Hạn chế tình trạng công trường “đắp chiếu” chờ quyết định hoặc quy định mới. Cấp vĩ mô cần ưu tiên ban hành kịp thời phần nội dung điều chỉnh về kế hoạch, quy hoạch và sửa đổi các quy định về pháp luật, chính sách, cơ chế liên quan trực tiếp đến dự án. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu không thụ động chờ đợi, mà phải xốc lại lực lượng, chấn chỉnh ngay việc tổ chức và điều hành dự án đang là một khâu yếu kém. Trên cơ sở đó, đối với các dự án có đủ các điều kiện tiếp tục thi công (về thứ tự ưu tiên, vốn, mặt bằng) hoặc vướng mắc không lớn, cần đẩy nhanh tiến độ, tăng cường giám sát chất lượng, sớm đưa công trình vào sử dụng. Chấm dứt tình trạng đồng vốn đầu tư nằm đọng quá lâu trong các công trình chậm hoàn thành, nhất là các công trình trọng điểm.

Tái cấu trúc đầu tư công đúng nghĩa thì phải chấp nhận việc “đóng cửa” công trường, tạm thời hay dài hạn. Đối với các dự án phải cắt giảm, đình hoãn hoặc điều chuyển vốn cho các dự án khác, phải có quyết định dứt khoát, không để tình trạng nửa vời hoặc chần chừ kéo dài. Đồng thời, đưa ra cách giải quyết thích hợp, đúng luật cho từng loại công trình dở dang, hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại về kinh tế cũng như hệ lụy kèm theo. Điều này phải trở thành một nội dung không kém phần quan trọng trong công tác kế hoạch và đầu tư trong giai đoạn hiện nay...

Tái cấu trúc là chuyện vĩ mô của các nhà hoạch định chính sách và chuyên gia. Còn tiến độ, chất lượng và cách xử lý những công trình đang triển khai là việc cụ thể mà nhiều người dân và xã hội trực tiếp giám sát được. Cho nên, đây là một thước đo có ý nghĩa quan trọng thực hiện “nói đi đôi với làm” trong quá trình tái cấu trúc đầu tư công.

Quang Tuấn

Nguồn Giao Thông: http://giaothongvantai.com.vn/Desktop.aspx/Du-an---Nha-thau/Goc-nhin/20111107-Tai_co_cau_va_cac_du_an_dang_trien_khai/