Tạm hoãn phiên đấu giá cổ phần của Hoàng Long Long An

Lý do là đến thời điểm kết thúc đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc chỉ có 1 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá...

Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=f88882caaf6b9f&page=category