QĐND Online - Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ để bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2013.

QĐND Online - Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ để bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2013.

Theo đó, từ ngày 6-9 đến hết ngày 5-11-2013, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tạm ngừng tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ sẽ tiếp tục được tổ chức từ ngày 6-11-2013.

PHƯƠNG HIỀN