Tam quốc diễn nghĩa: Giết Hứa Du, Hứa Chử bị Tào Tháo xử trí ra sao?

Gốc
Hứa Chử tự ý giết công thần Hứa Du, khiến Tào Tháo nổi giận lôi đình.

Hứa Du cậy mình là bạn của Tào Tháo, có công lớn trong việc giúp Tào Tháo thắng trong trận Quan Độ và chiếm Nghiệp Thành, nên Hứa Du thường hay khoe khoang công trạng và tỏ ra bất kính luôn hạ nhục Tào Tháo trước mặt mọi người, thậm chí gọi cả tên cúng cơm của Tào Tháo, không kiêng nể gì. Chính vì điều này mà Hứa Du mất mạng.

Hứa Du là bạn với Tào Tháo.

Hứa Du (157 - 204) là bạn thuở thiếu thời của Tào Tháo, là một mưu sĩ thân tín của Viên Thiệu cuối thời Đông Hán. Trong trận Quan Độ, Hứa Du đã rời bỏ Viên Thiệu và đầu quân của Tào Tháo. Hứa Du sau đó, đã hiến kế giúp cho Tào Tháo tiêu diệt gần như hoàn toàn quân số của đối thủ lớn nhất Viên Thiệu, tiến tới chiếm được Nghiệp Thành (thủ phủ Ký châu) và đánh bại nốt các thế lực chống đối ở Trung Nguyên, tạo điều kiện xây dựng nên nhà Tào Ngụy đồng thời chấm dứt thời kì Tiền Tam Quốc.

Tuy nhiên, Hứa Du cậy mình có công tỏ ra bất kính, thường hay chửi mắng Tào Tháo, khiến Hứa Chử do không kìm được sự tức giận đã giết chết Hứa Du.

Video: Hứa Chử giết chết Hứa Du.

Quốc Tiệp