Hễ tôi đi làm về muộn 15 phút là vợ lại nổi cơn tam bành. Cô ấy chửi rủa, cào cấu, đánh đập và khóc lóc om sòm. Giờ tôi mới thấm thía cái cảnh bám váy đàn bà là thế nào.