Tận mục lễ tế đàn Nam Giao năm 1933 ở kinh thành Huế

Gốc
Lế tế đàn Nam Giao là lễ tế trời đất vào mùa xuân, nghi lễ cung đình quan trọng bậc nhất triều Nguyễn vì chỉ nhà vua mới có quyền làm lễ tế này.

Tận mục lễ tế đàn Nam Giao năm 1933 ở kinh thành Huế - Ảnh 1

Voi dẫn đầu đoàn xa giá của vua Bào Đại ở Hoàng thành Huế vào ngày làm lễ tế đàn Nam Giao, 15/3/1933. Ảnh: Tang-Vinh Photo.

Tận mục lễ tế đàn Nam Giao năm 1933 ở kinh thành Huế - Ảnh 2

Đoàn xa giá rời cổng thành để đến đàn Nam Giao nằm ở ngoại ô. Ảnh: Tang-Vinh Photo.

Tận mục lễ tế đàn Nam Giao năm 1933 ở kinh thành Huế - Ảnh 3

Kiệu của vua Bảo Đại di chuyển qua cầu, hai bên là hai hàng lính mặc sắc phục trắng. Ảnh: Tang-Vinh Photo.

Tận mục lễ tế đàn Nam Giao năm 1933 ở kinh thành Huế - Ảnh 4

Đoàn xa giá di chuyển qua một cây cầu để đến nơi hành lễ. Ảnh: Tang-Vinh Photo.

Tận mục lễ tế đàn Nam Giao năm 1933 ở kinh thành Huế - Ảnh 5

Những người lính cầm súng điểu thương gắn lưỡi lê dài trên cầu. Ảnh: Tang-Vinh Photo.

Tận mục lễ tế đàn Nam Giao năm 1933 ở kinh thành Huế - Ảnh 6

Kiệu vua di chuyển đến Trai Cung, nơi là nơi vua trai giới thanh tịnh trước khi hành lễ. Ảnh: Tang-Vinh Photo.

Tận mục lễ tế đàn Nam Giao năm 1933 ở kinh thành Huế - Ảnh 7

Vua Bảo Đại thực hiện nghi thức ở Trai Cung. Ảnh: Tang-Vinh Photo.

Tận mục lễ tế đàn Nam Giao năm 1933 ở kinh thành Huế - Ảnh 8

Đông đảo quan khách tập trung ở Đàn Nam giao để chứng kiến buổi lễ. Ảnh: Tang-Vinh Photo.

Tận mục lễ tế đàn Nam Giao năm 1933 ở kinh thành Huế - Ảnh 9

Vua Bảo Đại ở trên đàn Nam Giao, sau lưng là các chức sắc và quan khách, trong đó có nhiều người phương Tây. Ảnh: Tang-Vinh Photo.

Tận mục lễ tế đàn Nam Giao năm 1933 ở kinh thành Huế - Ảnh 10

Các chức sắc trong buổi lễ tế. Ảnh: Tang-Vinh Photo.

Tận mục lễ tế đàn Nam Giao năm 1933 ở kinh thành Huế - Ảnh 11

Khoảng sân nơi diễn ra các nghi lễ ở đàn Nam Giao. Ảnh: Tang-Vinh Photo.

Tận mục lễ tế đàn Nam Giao năm 1933 ở kinh thành Huế - Ảnh 12

Các chức sắc và binh lính rời đàn Nam Giao sau buổi lễ tế. Ảnh: Tang-Vinh Photo.

Tận mục lễ tế đàn Nam Giao năm 1933 ở kinh thành Huế - Ảnh 13

Trâu được mổ để thiết đãi những người tham gia lễ tế ở khu vực Trai Cung. Ảnh: Tang-Vinh Photo.

Tận mục lễ tế đàn Nam Giao năm 1933 ở kinh thành Huế - Ảnh 14

Vua Bảo Đại rời khỏi đàn Nam Giao. Ảnh: Tang-Vinh Photo.

Tận mục lễ tế đàn Nam Giao năm 1933 ở kinh thành Huế - Ảnh 15

Vua được đưa ra kiệu để về Hoàng thành. Ảnh: Tang-Vinh Photo.

Tận mục lễ tế đàn Nam Giao năm 1933 ở kinh thành Huế - Ảnh 16

Đoàn xa giá đi qua cổng thành. Ảnh: Tang-Vinh Photo.

Tận mục lễ tế đàn Nam Giao năm 1933 ở kinh thành Huế - Ảnh 17

Một bức ảnh cận cảnh vua Bảo Đại ngồi trong kiệu. Ảnh: Tang-Vinh Photo.

Tận mục lễ tế đàn Nam Giao năm 1933 ở kinh thành Huế - Ảnh 18

Đoàn xa giá di chuyển qua cổng Ngọ Môn. Ảnh: Tang-Vinh Photo.

Tận mục lễ tế đàn Nam Giao năm 1933 ở kinh thành Huế - Ảnh 19

Vua Bảo Đại trở về cung cấm ở Hoàng Thành, ngày 16/3/1933. Ảnh: Tang-Vinh Photo.

T.B (tổng hợp)

Tin nóng

Tin mới