Tăng cường công tác Mặt trận giữa hai nước Việt-Lào

Gốc
Cơ quan Mặt trận các cấp của hai nước đã có nhiều cuộc trao đổi kinh nghiệm trong công tác, nhất là trong việc huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước cũng như tăng cường sự tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt- Lào

Tin nóng

Tin mới