Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 'Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân' trên địa bàn tỉnh từ năm 2023 đến 2030.

Theo đó, Sở Tư pháp chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp thông tin, truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; rà soát, đề xuất hoàn thiện chính sách, thể chế hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật; phối hợp thực hiện hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý; tham gia xây dựng cơ chế thu hút một số đối tượng tham gia hòa giải ở cơ sở, nhân rộng mô hình, điển hình về hòa giải ở cơ sở…

Các sở, ban, ngành, địa phương tham gia khảo sát, đánh giá nhu cầu, thực trạng thực hiện pháp luật của người dân; xây dựng, triển khai các hình thức tiếp cận pháp luật phù hợp; cung cấp kiến thức, hướng dẫn kỹ năng tìm hiểu pháp luật; nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật của các đối tượng đặc thù, trẻ em, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, rà soát, bảo đảm điều kiện, hướng dẫn, hỗ trợ người dân về thông tin pháp luật và thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Các đơn vị, địa phương nâng cao trách nhiệm trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; trao đổi, đối thoại; thực hiện dân chủ ở cơ sở; thực hiện đầy đủ trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định.

UBND tỉnh đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các tổ chức trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật…

TÂM MAI