(HNM) - Ngày 15-11, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị phổ biến và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thời gian qua tình trạng đầu tư từ nguồn ngân sách diễn ra khá dàn trải, bị động tại nhiều ngành, địa phương hoặc doanh nghiệp nhà nước dẫn đến hạn chế hiệu quả đồng vốn và tác động không tốt đến KT-XH. Thực tế cho thấy, tình trạng thiếu vốn của nền kinh tế và yêu cầu bức thiết về tái cơ cấu nền kinh tế đang đặt ra yêu cầu thay đổi quan điểm đầu tư theo hướng nâng cao hiệu quả đồng vốn và chấm dứt thực trạng nói trên. Chính phủ sẽ kiên quyết chỉ đạo các bộ, địa phương tăng cường quản lý đầu tư và thực hiện bố trí vốn tập trung hơn cho các dự án, công trình kết hợp tiếp tục đình hoãn, cắt giảm đầu tư công.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, tất cả các dự án đã có quyết định đầu tư phải thực hiện theo mức vốn kế hoạch được giao để không gây tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản; mọi trường hợp bổ sung vốn, điều chuyển trong nội bộ ngành, lĩnh vực chỉ được thực hiện khi cơ quan có thẩm quyền giao vốn chấp thuận. Việc bố trí vốn từ ngân sách và vốn trái phiếu chính phủ phải được lập theo kế hoạch đầu tư 5 năm để tăng tính chủ động, dự báo, xử lý cũng như thực hiện của các bên liên quan nhằm bảo đảm đầu tư đủ mức vốn cần thiết trong xây dựng hoàn tất các dự án.

Việc giao vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2012 phải được tính toán cân đối chung với giai đoạn 2011-2015. Cụ thể, việc bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên là: tập trung vốn cho các dự án đã hoàn thành và đã bàn giao trước ngày 31-12-2011 nhưng chưa bố trí đủ vốn. Ưu tiên vốn cho dự án cần phải hoàn thành năm 2012 và vốn đối ứng cho các dự án ODA theo tiến độ thực hiện dự án.