Tăng cường quốc phòng, an ninh vùng đặc biệt khó khăn

Gốc
Phần thứ hai của Dự thảo về “phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020”, đề cập nội dung, quan điểm phát triển kinh tế - xã hội cùng mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu, chúng tôi thấy hợp lý, không có ý kiến gì thêm.

Trong mục IV- “nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu”, tại điểm 9 về “Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”, chúng tôi thấy cần xem xét bổ sung nội dung, cụm từ “chú trọng đầu tư phát triển vùng đặc biệt khó khăn” vào sau câu “Kết hợp tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội”.

Như chúng ta biết, vùng đặc biệt khó khăn tập trung là miền núi, vùng sâu, vùng xa hiểm trở, vùng biên giới, biển đảo (tập trung ở Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ). Nơi đây kinh tế chưa phát triển, dân cư thưa thớt, đời sống bà con gặp nhiều khó khăn. Coi trọng phát triển vùng đặc biệt khó khăn là bảo đảm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng xã hội tăng mật độ dân cư, nâng cao dân trí… tạo tiền đề cho kinh tế phát triển nhanh. Như vậy là trực tiếp góp phần tăng cường xây dưng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, ở vùng, khu vực đặc biệt khó khăn, nơi "phên dậu quốc gia”.

Như vậy thể hiện rõ, cụ thể hơn quan điểm “kết hợp kinh tế với quốc phòng” nhằm thực hiện tốt chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

LÊ BÁ ĐẢNG (Khu tập thể Quân đội, số 12 phố Lý Nam Đế, Hà Nội)

Xét xử kịp thời các vụ án tham nhũng, đáp ứng yêu cầu về chính trị

Tại Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH T.Ư Đảng khóa XI, trong mục XV - Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng tại phần 2- Về phương hướng, nhiệm vụ về nội dung “đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí” đề nghị đưa, bổ sung nội dung “Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử kịp thời các vụ án tham nhũng trọng điểm, phức tạp, gây bức xúc trong xã hội nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và đáp ứng yêu cầu về chính trị” vào trước cụm từ “Kiên quyết xử lý và kịp thời thay thế…”.

Bổ sung cụm từ “kịp thời đưa ra xét xử những vụ án tham nhũng lớn” vào sau cụm từ “tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”.

Trong mục XV, tại tiêu mục nhỏ “công tác xây dựng Đảng trong 5 năm qua còn nhiều hạn chế, khuyết điểm” đã chỉ rõ “công tác kiểm tra, giám sát và xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm chưa cao, chưa đủ sức góp phần ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ Đảng”.

Bổ sung như trên, nội dung có thể dài hơn, tuy nhiên lại làm rõ, cụ thể và thể hiện tính nhất quán, triệt để, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo giải pháp khắc phục mặt hạn chế, khuyết điểm trong lĩnh vực xây dựng Đảng.

TRẦN MINH ĐÔNG (Nhà số 12 khu phố 5, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh)

Phát huy truyền thống và sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc để bảo vệ Tổ quốc

Nội dung lần đầu được Đảng ta đưa vào tiêu đề của Dự thảo các văn kiện và cũng là chủ đề của Đại hội XII, đó là bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định... Đây là sự khẳng định tầm quan trọng của nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này trong tình hình hiện nay.

Tôi đánh giá cao Dự thảo lần này đã bổ sung việc "ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng quan trọng", vì nội dung này rất đúng đắn, phù hợp với tình hình và điều kiện của nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Tuy nhiên, tôi đề nghị sửa và chuyển đổi một số từ để câu văn dưới đây được rõ nghĩa, đầy đủ hơn, đúng với phần mục tiêu và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Ở phần thứ năm, mục II, Dự thảo xác định mục tiêu trọng yếu của quốc phòng, an ninh, là: "Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc,...", đề nghị sửa thành: "Phát huy truyền thống và sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc,...".

Ngoài ra, tôi đề nghị bổ sung nhiệm vụ về vấn đề này, đó là: "Phải có cán bộ giỏi, biết áp dụng khoa học kỹ thuật quân sự tiên tiến, hiện đại, kịp thời ứng phó với sự phát triển của quốc phòng trên thế giới hiện nay"; "Tập trung xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự lực, hùng mạnh, tự sản xuất được các loại vũ khí, khí tài hiện đại, các loại nhu yếu phẩm hậu cần, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc".

NGUYỄN HỮU HÙNG (Nhà số 88, khu phố Bình Minh, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)

Tin nóng

Tin mới