(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh mức vay làm nhà ở và mua trả chậm nền nhà ở trong các cụm tuyến dân cư thuộc Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đó, mức vay làm nhà ở cho các hộ di dời vào các cụm tuyến dân cư thuộc giai đoạn I Chương trình nhưng chưa xây dựng nhà và các hộ di dời vào ở tại 6 cụm tuyến dân cư bổ sung của tỉnh Đồng Tháp được tăng từ mức 7 triệu đồng và mức 9 triệu đồng (đối với hộ nghèo) lên mức 15 triệu đồng/hộ. Mức vay để mua trả chậm nền nhà ở trong các cụm tuyến dân cư cho các hộ di dời vào ở tại 6 cụm tuyến dân cư bổ sung của tỉnh Đồng Tháp được tăng từ mức 10 triệu đồng lên mức 18 triệu đồng/hộ. Về cơ chế cho vay, tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số105/2002/QĐ-TTg ngày 2/8/2002 của Thủ tướng Chính phủ. Về nguồn vốn cho vay làm nhà ở, Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng nguồn vốn cho vay làm nhà ở đã thông báo trong giai đoạn I của Chương trình nhưng không sử dụng hết. Đối với vốn vay mua trả chậm nền nhà, ngân sách Trung ương cấp 50% cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam, 50% còn lại do Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động và cho vay theo quy định. Thủ tướng chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long tổ chức triển khai xây dựng các cụm tuyến dân cư bổ sung theo đúng mục tiêu, yêu cầu và cơ chế, chính sách quy định; đồng thời thực hiện việc lồng ghép, ưu tiên bố trí vốn từ các chương trình, mục tiêu, nhất là nước sạch và vệ sinh môi trường và giao thông nông thôn để xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng thiết yếu trong các CTDC. Phương Mai (Nguồn: Quyết định 1600/QĐ-TTg) Theo đó, mức vay làm nhà ở cho các hộ di dời vào các cụm tuyến dân cư thuộc giai đoạn I Chương trình nhưng chưa xây dựng nhà và các hộ di dời vào ở tại 6 cụm tuyến dân cư bổ sung của tỉnh Đồng Tháp được tăng từ mức 7 triệu đồng và mức 9 triệu đồng (đối với hộ nghèo) lên mức 15 triệu đồng/hộ. Mức vay để mua trả chậm nền nhà ở trong các cụm tuyến dân cư cho các hộ di dời vào ở tại 6 cụm tuyến dân cư bổ sung của tỉnh Đồng Tháp được tăng từ mức 10 triệu đồng lên mức 18 triệu đồng/hộ. Về cơ chế cho vay, tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số105/2002/QĐ-TTg ngày 2/8/2002 của Thủ tướng Chính phủ. Về nguồn vốn cho vay làm nhà ở, Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng nguồn vốn cho vay làm nhà ở đã thông báo trong giai đoạn I của Chương trình nhưng không sử dụng hết. Đối với vốn vay mua trả chậm nền nhà, ngân sách Trung ương cấp 50% cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam, 50% còn lại do Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động và cho vay theo quy định. Thủ tướng chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long tổ chức triển khai xây dựng các cụm tuyến dân cư bổ sung theo đúng mục tiêu, yêu cầu và cơ chế, chính sách quy định; đồng thời thực hiện việc lồng ghép, ưu tiên bố trí vốn từ các chương trình, mục tiêu, nhất là nước sạch và vệ sinh môi trường và giao thông nông thôn để xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng thiết yếu trong các CTDC. Phương Mai (Nguồn: Quyết định 1600/QĐ-TTg)