Người già và người tàn tật có thể bước đi thoải mái trên đôi chân của mình với bộ khung robot mới được phát minh.