Hanoinet - Theo Nghị định số 141/2006/NĐ-CP của Chính phủ, vốn pháp định đối với các NHTMCP đến 31/12/2010 phải đạt 3.000 tỷ đồng.