Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã gửi công văn yêu cầu các công ty chứng khoán (CTCK) báo cáo việc tăng vốn để duy trì điều kiện về vốn pháp định. Điều này khiến cho nhiều CTCK đứng ngồi không yên.