TT - Ngày 29-9 tại Hải Phòng, Ban thường vụ T.Ư Đoàn đã khai mạc hội nghị lần 3 (khóa 9) nhằm thảo luận, đưa ra các chương trình hành động thực hiện nghị quyết T.Ư 7 của Đảng về công tác thanh niên, trí thức trẻ và giải pháp đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào Đoàn.