Tạo động lực mới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Gốc
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã quyết nghị mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại. Từ đây, trách nhiệm của cấp ủy khóa mới và chính quyền là phải tập trung trí tuệ xây dựng các chương trình, kế hoạch và tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để tổ chức thực hiện thành công nghị quyết Đại hội.

Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh

Tạo động lực mới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh - Ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác trung ương thăm, chúc Tết Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh

Dân chủ, trí tuệ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội, BCH Đảng bộ khóa mới phải có trách nhiệm bàn bạc, thảo luận, xây dựng các văn bản mang tính thể chế, đồng thời, vạch ra khung chương trình làm việc cụ thể. Đấy là nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đã được đại hội tin tưởng giao phó, tạo tiền đề để chính quyền triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Với tinh thần đó, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, BCH Đảng bộ tỉnh đã khẩn trương thực hiện việc xây dựng quy chế làm việc nhằm thống nhất các nguyên tắc trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, tập trung trí tuệ xây dựng Chương trình công tác toàn khóa.

Qua nhiều cuộc họp, thảo luận hết sức dân chủ, tập trung, BCH Đảng bộ tỉnh đã thống nhất cao và quyết định ban hành Chương trình công tác toàn khóa. Nội dung của chương trình thể hiện kế hoạch hành động cụ thể từ quý IV/2015 đến năm 2020. Bên cạnh các nội dung thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, thì điểm nhấn trong Chương trình toàn khóa là đã đề ra 17 đề án, chuyên đề trọng tâm, toàn diện trên các lĩnh vực.

Các đề án, chuyên đề này cho thấy chiều sâu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, là sự cụ thể hóa chủ trương chung thành các giải pháp. Việc sắp xếp, bố trí các đề án, chuyên đề cũng theo những nguyên tắc nhất định, ưu tiên những đề án, chuyên đề trọng tâm, cần tập trung trước mắt; bố trí các đề án, chuyên đề theo phân khúc thời gian để đảm bảo hiệu quả khi bàn bạc, thực hiện; các đề án, chuyên đề có mối quan hệ chặt chẽ, nên khi bàn đề án, chuyên đề này là đã tác động đến đề án, chuyên đề tiếp theo, nhằm hướng đến thực hiện thắng lợi 3 nhiệm vụ đột phá cũng như mục tiêu tổng quát mà đại hội đã quyết nghị.

Tạo động lực mới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh - Ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng lãnh đạo trung ương, tỉnh Hà Tĩnh tham quan và nghe giới thiệu các hiện vật trong Khu lưu niệm Nguyễn Du

Xuất phát từ yêu cầu phải đưa công tác lãnh đạo, chỉ đạo đi vào chiều sâu, bám sát thực tiễn tình hình nên các đề án đã đề cập đến những nội dung thiết thực về thực hiện các mục tiêu KT-XH của tỉnh, gắn với trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy như: xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II; thị xã Hồng Lĩnh và thị xã Kỳ Anh đạt đô thị loại III; chính sách nhà ở, đất ở cho hộ nghèo, người lao động có thu nhập thấp và lao động ở các khu kinh tế, khu công nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo, thu hút nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh; xã hội hóa huy động nguồn lực đầu tư phát triển; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu kinh tế Vũng Áng và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo...

BCH Đảng bộ tỉnh cũng xây dựng các chuyên đề có tính chuyên sâu như: lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chính trị tư tưởng trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh…

Nội dung sinh hoạt của từng quý trong Chương trình công tác toàn khóa được xác định rất cụ thể. Trung bình, mỗi quý thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm. Sự cụ thể này đã cho thấy tinh thần tập trung cao, có căn cơ, tính toán chặt chẽ của BCH Đảng bộ tỉnh nhằm hướng tới củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ như mục tiêu đại hội đã đề ra. Vì vậy, ngay từ quý IV/2015, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu chuẩn bị các nội dung, nhất là các đề án, chuyên đề để phục vụ cho sinh hoạt của cấp ủy trong quý I/2016.

Quyết liệt, cụ thể trong triển khai

Trên cơ sở bám sát các chủ trương và Chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy, UBND tỉnh đã phân công, giao trách nhiệm tham mưu xây dựng kế hoạch, nội dung thực hiện cho các sở, ngành liên quan, từ đó, thống nhất ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Vì vậy, Chương trình hành động đã thể hiện đầy đủ, toàn diện định hướng phát triển KT-XH của tỉnh trong 5 năm tới; cụ thể hóa các nội dung trọng tâm của nghị quyết đại hội và xác định rõ lộ trình thực hiện hàng năm theo các chương trình, dự án, đề án; triển khai thực hiện các nhiệm vụ đột phá phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tình hình mới.

Tạo động lực mới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh - Ảnh 3

Bến số 3 - cảng Vũng Áng được khởi công xây dựng (tháng 9/2015) là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Trên cơ sở xây dựng 7 nhóm giải pháp thuộc các lĩnh vực, UBND tỉnh đã đề ra 59 chương trình, đề án trọng tâm giai đoạn 2015 - 2020, trong đó, riêng quý I/2016 thực hiện 5 chương trình, đề án.

Đối với giải pháp rà soát, bổ sung các quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, Chương trình hành động đã thể hiện thành 13 chương trình, đề án trọng tâm. Trong 13 chương trình, đề án này, có những nội dung rất quan trọng liên quan đến kế hoạch phát triển của tỉnh nhà trong nhiều năm cũng như các nhiệm vụ đột phá, như: xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020; xây dựng đề án xã hội hóa huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng các đô thị như nghị quyết Đại hội đã đề ra; xây dựng đề án xã hội hóa huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng và Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đặc biệt là đầu tư hạ tầng cảng Vũng Áng - Sơn Dương; triển khai các dự án: đường trục chính Khu kinh tế Vũng Áng, trung tâm y tế huyện Kỳ Anh...

Với giải pháp thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và thực hiện tốt các đề án, nhiệm vụ trọng tâm, UBND tỉnh đề ra 14 chương trình, đề án trong đó có: đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; xây dựng đề án phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo hướng bền vững, hiện đại.

Tạo động lực mới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh - Ảnh 4

Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo là một trong 9 khu kinh tế được Trung ương lựa chọn tập trung đầu tư.

Trong giải pháp đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Chương trình hành động được cụ thể: xây dựng đề án phát triển doanh nghiệp và thị trường khoa học và công nghệ; xây dựng chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020… Song song với các giải pháp phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được UBND tỉnh tập trung cao. Điều này thể hiện trong 14 chương trình, đề án như: xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020; phát triển đào tạo, thu hút nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới…

Với nhiều chương trình, đề án lớn, có nội dung rất cụ thể, đặc biệt, gắn với sự phân công, giao trách nhiệm tham mưu, tổ chức thực hiện, Chương trình hành động đã thể hiện tinh thần quyết liệt trong quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Điểm dễ nhận thấy trong Chương trình hành động đó là sự bao quát trên diện rộng các nội dung; có sự cân đối, hài hòa giữa các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; bám sát các đề án, chuyên đề được cấp ủy hoạch định trong Chương trình công tác toàn khóa. Đây chính là những nội dung rất quan trọng, thể hiện mối quan hệ biện chứng giữa các lĩnh vực trong quá trình đầu tư phát triển, đồng thời, tạo tiền đề hướng đến mục tiêu “đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại” như đại hội đã đề ra.

Tạo động lực mới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh - Ảnh 5

Trên vùng cát trắng Thạch Văn (Thạch Hà), màu xanh của vườn cây trái và những cánh đồng hoa đang vươn mình, khoe sắc.

Được đại hội tin tưởng giao phó, cấp ủy khóa mới đã khẩn trương triển khai đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Trước hết, tập trung hoàn thành các văn bản mang tính thể chế, làm công cụ quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Chương trình công tác toàn khóa; đồng thời, chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng chương trình hành động, hoạch định lộ trình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà đại hội đã biểu quyết thông qua, trong đó, trọng tâm là thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá.

Cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tỉnh nhà cũng đã tập trung cao cho những nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Vì vậy, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 17,5% (cao gấp 2,69 lần so với tốc độ bình quân chung của cả nước). Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, là 1 trong 13 tỉnh của cả nước được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất. Đến hết năm 2015, toàn tỉnh có 52 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 22,6% tổng số xã (bình quân chung cả nước là 14,5%); số tiêu chí bình quân theo bộ tiêu chí quốc gia đạt 13,7 tiêu chí/xã (bình quân cả nước đạt 12,9 tiêu chí) và không còn xã đạt dưới 8 tiêu chí; có 10.129 mô hình có doanh thu từ 100 triệu đồng đến hàng chục tỷ đồng/năm. Đặc biệt, đã hình thành nhiều mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị nhờ tổ chức lại sản xuất, liên kết sản xuất từ khâu giống – quy trình sản xuất – chế biến – tiêu thụ sản phẩm.

Khu kinh tế Vũng Áng từng bước trở thành trung tâm công nghiệp lớn của khu vực và quốc gia, có tầm cỡ quốc tế, được xác định là nền tảng, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Cải cách hành chính được tăng cường, đột phá về mặt thủ tục. Văn hóa - xã hội có chuyển biến, đạt được nhiều kết quả, đặc biệt là văn hóa, giáo dục; an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, các vụ việc phức tạp được xử lý kịp thời. Đó là những cơ sở quan trọng để năm 2016, cấp ủy và chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đã đặt ra, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành kế hoạch 5 năm (2016 - 2020).

Nhân dịp năm mới, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội; sự giúp đỡ, hợp tác có hiệu quả của các bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước và bạn bè quốc tế trong sự nghiệp phát triển của tỉnh những năm qua.

Chúc toàn thể đồng bào, đồng chí một năm mới tràn đầy hạnh phúc, an khang và thịnh vượng!

L.Đ.S

Xem chi tiết

Xem nhiều

Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh

Tạo động lực mới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh - Ảnh 6

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác trung ương thăm, chúc Tết Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh

Dân chủ, trí tuệ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội, BCH Đảng bộ khóa mới phải có trách nhiệm bàn bạc, thảo luận, xây dựng các văn bản mang tính thể chế, đồng thời, vạch ra khung chương trình làm việc cụ thể. Đấy là nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đã được đại hội tin tưởng giao phó, tạo tiền đề để chính quyền triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Với tinh thần đó, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, BCH Đảng bộ tỉnh đã khẩn trương thực hiện việc xây dựng quy chế làm việc nhằm thống nhất các nguyên tắc trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, tập trung trí tuệ xây dựng Chương trình công tác toàn khóa.

Qua nhiều cuộc họp, thảo luận hết sức dân chủ, tập trung, BCH Đảng bộ tỉnh đã thống nhất cao và quyết định ban hành Chương trình công tác toàn khóa. Nội dung của chương trình thể hiện kế hoạch hành động cụ thể từ quý IV/2015 đến năm 2020. Bên cạnh các nội dung thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, thì điểm nhấn trong Chương trình toàn khóa là đã đề ra 17 đề án, chuyên đề trọng tâm, toàn diện trên các lĩnh vực.

Các đề án, chuyên đề này cho thấy chiều sâu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, là sự cụ thể hóa chủ trương chung thành các giải pháp. Việc sắp xếp, bố trí các đề án, chuyên đề cũng theo những nguyên tắc nhất định, ưu tiên những đề án, chuyên đề trọng tâm, cần tập trung trước mắt; bố trí các đề án, chuyên đề theo phân khúc thời gian để đảm bảo hiệu quả khi bàn bạc, thực hiện; các đề án, chuyên đề có mối quan hệ chặt chẽ, nên khi bàn đề án, chuyên đề này là đã tác động đến đề án, chuyên đề tiếp theo, nhằm hướng đến thực hiện thắng lợi 3 nhiệm vụ đột phá cũng như mục tiêu tổng quát mà đại hội đã quyết nghị.

Tạo động lực mới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh - Ảnh 7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng lãnh đạo trung ương, tỉnh Hà Tĩnh tham quan và nghe giới thiệu các hiện vật trong Khu lưu niệm Nguyễn Du

Xuất phát từ yêu cầu phải đưa công tác lãnh đạo, chỉ đạo đi vào chiều sâu, bám sát thực tiễn tình hình nên các đề án đã đề cập đến những nội dung thiết thực về thực hiện các mục tiêu KT-XH của tỉnh, gắn với trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy như: xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II; thị xã Hồng Lĩnh và thị xã Kỳ Anh đạt đô thị loại III; chính sách nhà ở, đất ở cho hộ nghèo, người lao động có thu nhập thấp và lao động ở các khu kinh tế, khu công nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo, thu hút nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh; xã hội hóa huy động nguồn lực đầu tư phát triển; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu kinh tế Vũng Áng và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo...

BCH Đảng bộ tỉnh cũng xây dựng các chuyên đề có tính chuyên sâu như: lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chính trị tư tưởng trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh…

Nội dung sinh hoạt của từng quý trong Chương trình công tác toàn khóa được xác định rất cụ thể. Trung bình, mỗi quý thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm. Sự cụ thể này đã cho thấy tinh thần tập trung cao, có căn cơ, tính toán chặt chẽ của BCH Đảng bộ tỉnh nhằm hướng tới củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ như mục tiêu đại hội đã đề ra. Vì vậy, ngay từ quý IV/2015, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu chuẩn bị các nội dung, nhất là các đề án, chuyên đề để phục vụ cho sinh hoạt của cấp ủy trong quý I/2016.

Quyết liệt, cụ thể trong triển khai

Trên cơ sở bám sát các chủ trương và Chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy, UBND tỉnh đã phân công, giao trách nhiệm tham mưu xây dựng kế hoạch, nội dung thực hiện cho các sở, ngành liên quan, từ đó, thống nhất ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Vì vậy, Chương trình hành động đã thể hiện đầy đủ, toàn diện định hướng phát triển KT-XH của tỉnh trong 5 năm tới; cụ thể hóa các nội dung trọng tâm của nghị quyết đại hội và xác định rõ lộ trình thực hiện hàng năm theo các chương trình, dự án, đề án; triển khai thực hiện các nhiệm vụ đột phá phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tình hình mới.

Tạo động lực mới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh - Ảnh 8

Bến số 3 - cảng Vũng Áng được khởi công xây dựng (tháng 9/2015) là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Trên cơ sở xây dựng 7 nhóm giải pháp thuộc các lĩnh vực, UBND tỉnh đã đề ra 59 chương trình, đề án trọng tâm giai đoạn 2015 - 2020, trong đó, riêng quý I/2016 thực hiện 5 chương trình, đề án.

Đối với giải pháp rà soát, bổ sung các quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, Chương trình hành động đã thể hiện thành 13 chương trình, đề án trọng tâm. Trong 13 chương trình, đề án này, có những nội dung rất quan trọng liên quan đến kế hoạch phát triển của tỉnh nhà trong nhiều năm cũng như các nhiệm vụ đột phá, như: xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020; xây dựng đề án xã hội hóa huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng các đô thị như nghị quyết Đại hội đã đề ra; xây dựng đề án xã hội hóa huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng và Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đặc biệt là đầu tư hạ tầng cảng Vũng Áng - Sơn Dương; triển khai các dự án: đường trục chính Khu kinh tế Vũng Áng, trung tâm y tế huyện Kỳ Anh...

Với giải pháp thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và thực hiện tốt các đề án, nhiệm vụ trọng tâm, UBND tỉnh đề ra 14 chương trình, đề án trong đó có: đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; xây dựng đề án phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo hướng bền vững, hiện đại.

Tạo động lực mới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh - Ảnh 9

Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo là một trong 9 khu kinh tế

Tin nóng

Tin mới