Thời gian qua, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã tập trung triển khai Chương trình công tác năm 2008, thực hiện Quyết định 26/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ quốc phòng an ninh cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhất là khu vực biên giới, hải đảo, vùng có đông đồng bào các dân tộc...