(HNM) - UBND TP Hà Nội vừa có công văn số 9619/UBND-TNMT giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường (BVMT) lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy.

Theo đó, TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các quận, huyện thuộc lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy dự thảo, trình UBND TP ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo đề án sông Nhuệ - sông Đáy; kiểm tra, rà soát kế hoạch chi tiết, phương án tổ chức triển khai, thực hiện đề án năm 2011 và giai đoạn 2011-2015 trên cơ sở gắn BVMT với phát triển bền vững kinh tế - xã hội và các dự án liên quan khác của TP.

Sở NN&PTNT chủ trì khẩn trương xây dựng trình UBND TP và báo cáo Bộ NN&PTNT phê duyệt, cho phép triển khai, đẩy nhanh các dự án cải tạo, nâng cấp công trình thủy lợi trên lưu vực sông Nhuệ bảo đảm khơi thông dòng chảy, cân bằng nước và phục vụ tưới tiêu. Sở Xây dựng chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai các dự án, công trình xử lý nước thải đô thị, chất thải rắn; nạo vét, chỉnh trang nâng cấp hệ thống thoát nước, trạm bơm trên lưu vực năm 2011, giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020… Sở Công thương và Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất tăng cường kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cho các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung và làng nghề, khu - cụm công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn TP, trong đó đặc biệt ưu tiên đầu tư các công trình trên địa bàn quận, huyện thuộc lưu vực sông…