Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị

Gốc
Ngày 5-7, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, tháng 7- 2019. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị 'Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới'.

Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đã truyền đạt những nội dung cơ bản, quan trọng của Nghị quyết. Theo đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Giới thiệu bảy nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nêu trong Nghị quyết, đồng chí đề nghị các ban tuyên giáo địa phương tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, chất lượng học tập nghị quyết và vận dụng vào thực tiễn; hệ thống hóa và phổ biến các thành tựu lý luận trong thời gian qua; phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xử lý nghiêm, đúng pháp luật những trường hợp đảng viên, cán bộ vi phạm các quy định, Điều lệ Đảng…

Hội nghị nghe các đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư giới thiệu về Hệ thống Thông tin điện tử Tuyên giáo (VCNET); Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn, thông tin về ngành dầu khí Việt Nam sau 60 năm thực hiện ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác thông tin tuyên truyền trong tháng 7, Ban Tuyên giáo T.Ư đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền Chỉ thị 35- CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bài viết quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; kết quả Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV. Về lễ ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), các báo cáo viên cần tuyên truyền sự kiện quan trọng này; khẳng định việc ký hai hiệp định EVFTA và EVIPA mở ra tương lai hợp tác rộng lớn, toàn diện và phát triển mạnh mẽ hơn giữa Việt Nam và Liên hiệp châu Âu, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp hai bên.

Trong tháng 7, các báo cáo viên tập trung tuyên truyền kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ gắn với các hoạt động thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, quy mô và hình thức phù hợp; tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng”; tích cực tuyên truyền phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai...