Năm 2008, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam sẽ huy động mọi nguồn lực tập trung phát triển đội tàu vận tải biển và hạ tầng cảng biển.