Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng

Gốc
Thời gian tới, Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần xác định tập trung nghiên cứu kỹ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng ở Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh để quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng đạt hiệu quả cao nhất.

Các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã chủ động tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đến các cán bộ chủ chốt (Ảnh minh họa: lamdong.gov.vn)

Báo cáo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2020 của Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết: Thời gian qua, công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chỉ thị, kế hoạch về đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thực hiện thành công, nghiêm túc. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch và quy hoạch, phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện đồng bộ, đảm bảo đúng quy trình; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm thực hiện.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo được những chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, tinh thần, trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên; dân chủ trong Đảng được phát huy, đồng thuận xã hội được tăng cường.

Công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm chỉ đạo thực hiện, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém; đồng thời, xử lý nghiêm minh, đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước đối với những trường hợp sai phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật.

Báo cáo nêu rõ, năm 2020, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 732 tổ chức đảng và 4.397 đảng viên; cấp ủy cấp dưới kiểm tra 764 tổ chức đảng và 4.382 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 744 tổ chức đảng (chiếm 97,3%) và 4.278 đảng viên (chiếm 97,6%) thực hiện tốt các nội dung kiểm tra; 23 tổ chức đảng và 229 đảng viên thực hiện chưa tốt; 21 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; 5 đảng viên bị thi hành kỷ luật. Năm 2020, cấp ủy các cấp đã giám sát 376 tổ chức đảng và 1.194 đảng viên. Qua giám sát, có 332 tổ chức đảng và 583 đảng viên thực hiện tốt; phát hiện 1 tổ chức đảng và 2 đảng viên có dấu hiệu vi phạm phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Song song với đó, công tác vận động quần chúng có sự đổi mới, dân chủ được mở rộng; cải cách hành chính bước đầu đạt được những kết quả nhất định… Các cấp ủy đảng các cấp cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo, phát động, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo không khí hăng hái thi đua lập thành tích. Từ đó, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống trị năm 2020.

Theo đánh giá từ Tỉnh ủy Lâm Đồng, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 19,44%; hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 71,74%; hoàn thành nhiệm vụ đạt 8,82%; không có tổ chức cơ sở đảng bị đánh giá, xếp loại mức không hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2020, toàn Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã kết nạp được 1.159 đảng viên.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần xác định tập trung nghiên cứu kỹ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng ở Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh để quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng đạt hiệu quả cao nhất. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chủ đề năm 2021, đảm bảo việc thực hiện thiết thực, hiệu quả ngay từ cấp cơ sở; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nghiên cứu và đẩy mạnh hơn nữa các chương trình nhằm phát huy vai trò của Nhân dân trong tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền…

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chuẩn bị kỹ công tác nhân sự đảm bảo minh bạch, chặt chẽ, đúng theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Chú trọng công tác tuyên truyền, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân…

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương năm 2021; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, trong lao động sản xuất, tạo không khí thi đua sôi nổi, trở thành phong trào hành động cách mạng sâu, rộng trong hệ thống chính trị và toàn xã hội./.

Hoàng Mẫn

Nguồn Đảng Cộng Sản VN https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/phong-trao-thi-dua/tap-trung-thuc-hien-tot-nhiem-vu-xay-dung-dang-4948