TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ TỚI MỌI TẦNG LỚP NHÂN DÂN

Gốc
Tập trung công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử tới mọi tầng lớp nhân dân, làm cho mọi cử tri hiểu rõ vai trò, vị trí của Quốc hội, HÐND; tiêu chuẩn của ĐBQH, đại biểu HÐND; tự mình bỏ phiếu để lựa chọn người xứng đáng'. Đây là nội dung được đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia nhấn mạnh khi làm việc với các địa phương miền Trung về công tác chuẩn bị bầu cử.

Nguồn Quốc Hội TV http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2021/4/tap-trung-tuyen-truyen-bau-cu-toi-moi-tang-lop-nhan-dan/552786