Tập trung tuyên truyền về chính sách pháp luật

Gốc
Hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, Tổng LĐLĐVN đã đạt được nhiều kết quả cụ thể. Đặc biệt, những nội dung tham mưu đề xuất với Tổng LĐLĐVN về các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho LĐ nữ trong các lĩnh vực việc làm, đời sống, giáo dục, sức khỏe.

Năm 2010, hoạt động của ban tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến LĐ nữ và trẻ em; chỉ đạo cơ sở lồng ghép giới vào trong các TƯLĐTT, quan tâm tổ chức nhà trẻ, mẫu giáo, thời giờ LĐ, giờ nghỉ; đặc biệt, tham mưu cho BCH Tổng LĐLĐVN ban hành NQ về “Đổi mới công tác vận động nữ CNVC-LĐ trong thời CNH-HĐH đất nước”...

Tin nóng

Tin mới