(VTC News) - Con đường đến vinh quang mùa hè sắp tới ở Nam Phi còn rất dài, nhưng chắc chắn, nếu muốn đi hết nó Tây Ban Nha phải thấm nhuần chân giá trị cuối cùng của Nhà hiền triết xứ Hortaleza.