Kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công (MCK: TCM).

Tên người thực hiện giao dịch: Mai Văn Sáu Mã chứng khoán: TCM Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Hội đồng Quản trị Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 12.040 cp Số lượng cổ phiếu giao dịch (bán): 11.240 cp Số lượng cổ phiếu đã bán: 4.040 cp Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 8.000 cp Lý do không thực hiện hết: Do lệnh đặt không khớp Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 28/12/2009 đến ngày 28/02/2010.