Cả năm 2016, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 137 tỷ đồng, giảm 22% so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 87,7 tỷ đồng, tăng 18,5% so với năm trước và vượt 13% kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên 2016 đặt ra.

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (mã TCT - HOSE) đã công bố BCTC quý IV/2016, với doanh thu thuần đạt gần 9 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ năm trước. Kỳ này, giá vốn hàng bán của công ty giảm tới 79% nên lợi nhuận gộp tăng 17,4% và đạt hơn 3,44 tỷ đồng.

Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính của công ty tăng 41% lên mức hơn 3 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí phát sinh trong kỳ, TCT lãi sau thuế gần 100 triệu đồng, cùng kỳ, công ty lỗ hơn 1 tỷ đồng.

TCT quy IV lai von ven 18 trieu dong, van vuot 13% ke hoach nam - Anh 1

Lũy kế cả năm 2016, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 137 tỷ đồng, giảm 22% so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 87,7 tỷ đồng, tăng 18,5% so với năm trước và vượt 13% kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên 2016 đặt ra.