(CafeF) - Lợi nhuận trước thuế của Techcombank sau khi đã trích đủ dự phòng theo quy định của NHNN đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 125% so với mức lợi nhuận của năm 2007.